Aangesloten bij

LVVP
NIP
VEN
Buitenpsychologen

Registraties

BIG: 79919391425
AGB code: 94102676
AGB code praktijk: 94065678
KvK: 78637848
 06 111 777 53            ma t/m vr op afspraak
 06 111 777 53            ma t/m vr op afspraak
Werkwijze
Wat je van mij kunt verwachten
De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel

12 weken

  (d.d.  Mar-28 )
De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel

12 weken

  (d.d.  Mar-28 )

Aanmelden kan telefonisch. In dit vrijblijvende kennismakingsgesprek kunnen we samen kijken of mijn praktijk de juiste plek is voor jou. Je kunt er ook voor kiezen om het contactformulier online in te vullen. Ik neem dan binnen drie werkdagen contact met je op. Na het kennismakingsgesprek stuur ik het aanmeldformulier en een of meer vragenlijsten toe. 

Hierna start de intakefase, waarbij we stilstaan bij de klachten en de hulpvraag. Na de intake zal ik, samen met jou, een behandelplan opstellen. Hierin wordt ook vastgesteld binnen welk zorgproduct (kort, middel, intensief, chronisch of overig) de behandeling zal plaatsvinden. De meeste behandelingen duren acht tot twaalf sessies; de gesprekken duren ongeveer 60 minuten. De gesprekken vinden bij voorkeur wandelend in de natuur plaats. In de behandeling maak ik gebruik van verschillende behandelmethoden en zullen we het behandelplan tussentijds blijven evalueren en bijstellen waar nodig. De behandeling wordt afgesloten door middel van een evaluatiegesprek en het invullen van een vragenlijst.

Goed om te weten
Ik bied behandelingen die vallen onder de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ). Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Daarin staat vermeld: naam, adres en AGB-code van de (huis)arts, een vermoeden van DSM-5 problematiek en indicatie voor GB-GGZ.

Ik stuur je huisarts bij voorkeur een bericht omtrent de diagnose en het voorgesteld behandelplan, maar alleen als jij akkoord bent. Bij beëindiging van de behandeling wordt je huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die ik verstuur wordt ALTIJD vooraf met je besproken.

Soms komen we samen tot de conclusie, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor de generalistische basis GGZ en dat je ergens anders beter op je plek bent. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Lees meer over de kosten van de behandeltrajecten op de pagina Tarieven en Vergoedingen.

Vragenlijsten (ROM)
Bij aanvang, gedurende en bij beëindiging van de behandeling wordt je gevraagd een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring, ROM). Het doel van deze vragenlijst is om het verloop van je behandeling te monitoren en zo nodig bij te sturen. 

Kwaliteitsstatuut
Mijn kennis en deskundigheid houd ik op peil door het volgen van bij- en nascholing, deelname aan intervisiebijeenkomsten en het bijhouden van vakliteratuur. Als psycholoog ben ik aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Daarnaast ben ik ook aangesloten bij de VEN (beroepsvereniging EMDR) en bij de Buitenpsychologen. Ik werk volgens de beroepscode van het NIP en hanteer het voorgeschreven beroepsgeheim. Alle informatie die tussen ons besproken wordt, valt onder de privacywet en is dus vertrouwelijk. Dat betekent dat ik geen informatie aan derden verstrek zonder jouw medeweten en toestemming. De GZ-psycholoog mag alleen in noodsituaties haar geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Ik kan hierop worden getoetst door het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit alles en meer heb ik vastgelegd in het kwaliteitsstatuut.

BIG registratie
Erkende GZ-psychologen (gezondheidszorgpsychologen) zijn geregistreerd in het BIG-register van de overheid. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) houdt in dat de psycholoog voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan de opleiding en beroepsuitoefening. Degene die in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel gezondheidszorgpsycholoog voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Dit register valt rechtstreeks onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie over het BIG-register is te vinden via www.bigregister.nl

Privacystatement
Aan de bescherming van jouw persoonsgegevens hecht ik veel waarde. Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met Psychologiepraktijk Eveline houd ik mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In mijn Privacystatement geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Digitaal dossier
Je gegevens worden bewaard in een digitaal dossier. Dit betekent dat vanaf de aanmelding je gegevens hierin worden genoteerd. Je hebt recht op inzage in je dossier. Als zorgverlener ben ik verplicht om bij de eerste kennismaking je identiteit vast te stellen en je Burgerservicenummer te noteren.

Klachtenregeling
Ik vind het prettig wanneer je klachten over mij of de behandeling direct met mij bespreekt. In de sessies zijn regelmatig momenten van evaluatie en feedback. Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. Psychologiepraktijk Eveline is aangesloten bij de LVVP.

Aangesloten bij LVVP
Aangesloten bij NIP
Aangesloten bij VEN
Aangesloten bij Buitenpsychologen